Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wit & Goed Zeeland © 2023

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Wit & Goed Zeeland.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

PRIJZEN

 1. Alle prijzen die Wit & Goed Zeeland hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Wit & Goed Zeeland hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Wit & Goed Zeeland te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Wit & Goed Zeeland een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs overeenkomen.
 4. Wit & Goed Zeeland is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Wit & Goed Zeeland de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Wit & Goed Zeeland heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Wit & Goed Zeeland prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Wit & Goed Zeeland op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

BETALINGEN EN BETALINGSTERMIJN

 1. Wit & Goed Zeeland mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen bij refurbished goederen.
 2. Producten worden bij afhalen direct afgerekend in de loods.
 3. Wit & Goed Zeeland mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen bij nieuwe door klant bestelde goederen.
 4. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan indien niet vooraf betaald of indien niet betaald bij levering.
 5. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Wit & Goed Zeeland de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 6. Wit & Goed Zeeland behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

 

GEVOLGEN NIET TIJDIG BETALEN.

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Wit & Goed Zeeland gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt aangerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Wit & Goed Zeeland.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Wit & Goed Zeeland zijn verplichtingen opschorten tot dat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Wit & Goed Zeeland op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Wit & Goed Zeeland, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Wit & Goed Zeeland te betalen.

 

RECHT VAN RECLAME

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Wit & Goed Zeeland gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Wit & Goed Zeeland roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of electronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren in onberispelijke geleverde staat, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

HERROEPINGSRECHT

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. Het product niet is gebruikt
  2. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
  3. Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygienische reden.
  4. De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
  2. Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  3. Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@witengoed.nl.
  De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Wit & Goed Zeeland, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

 

VERGOEDING VAN BEZORGKOSTEN

De kosten voor bezorgen komen voor rekening van de consument.

 

VERGOEDING RETOURKOSTEN

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 

OPSCHORTINGSRECHT

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

RETENTIERECHT

Wit & Goed Zeeland kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Wit & Goed Zeeland heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Wit & Goed Zeeland.

Wit & Goed Zeeland is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

VERREKENING

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Wit & Goed Zeeland te verrekenen met een vordering op Wit & Goed Zeeland.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wit & Goed Zeeland blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Wit & Goed Zeeland op grond van wat voor met Wit & Goed Zeeland gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan Wit & Goed Zeeland zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Indien Wit & Goed Zeeland een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Wit & Goed Zeeland het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

LEVERING

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Wit & Goed Zeeland, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats bij Wit & Goed Zeeland, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Wit & Goed Zeeland het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Wit & Goed Zeeland kan tegenwerpen.
 6. Aflevering aan huis is op eigen risico van de klant.
 7. Schade aan huis of interieur bij levering is voor eigen risico van de klant.

 

 

 

LEVERTIJD

 1. De door Wit & Goed Zeeland opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (electronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (electronische) bevestiging heeft gekregen van Wit & Goed Zeeland.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Wit & Goed Zeeland niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

FEITELIJKE LEVERING

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

INNAME OUDE MACHINES

 1. Bij overname oude machines heeft de klant geen recht tot teruggave van de oude machines wanneer deze hersteld is of afgevoerd door wit en goed.

 

 

TRANSPORTKOSTEN

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

VERPAKKING EN VERZENDING

 1. Indien de verpakking van een nieuw geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervoor door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Wit & Goed Zeeland niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Deze regel geldt niet voor refurbished goederen want die worden zonder verpakking geleverd.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan Wit & Goed Zeeland te melden, bij gebreke waarvan Wit & Goed Zeeland niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

VERZEKERING

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 2. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
 3. Zaken van Wit & Goed Zeeland die bij de klant aanwezig zijn.
 4. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 5. De klant geeft op eerste verzoek van Wit & Goed Zeeland de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

BEWARING

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

MONTAGE/INSTALLATIE

 1. Hoewel Wit & Goed Zeeland zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed als mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 

GARANTIE

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Wit & Goed Zeeland enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 5. Op refurbisched goederen geldt een garantie van 3 maanden. Deze garantie houdt in dat klant bij defecte refurbished machines recht heeft op een omruilgarantie met een vergelijkbaar product en niet op een identiek product. Bij omruil is Wit en Goed nooit verantwoordelijk voor transport en/of plaatsing van de omruilmachine op plek van bestemming. Deze verantwoordelijkheid is voor de klant zelf.
 6. U krijgt bij u aankoop altijd een factuur, dit is tevens u garantiebewijs. Geen factuur is geen garantie!
 7. Op refurbished goederen geven wij meestal garantie. Indien een artikel onder garantie valt dan zal dit altijd op de factuur vermeld staan. Geen vermelding is geen garantie

 

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Wit & Goed Zeeland voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Wit & Goed Zeeland geeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk of geheel) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Wit & Goed Zeeland tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Wit & Goed Zeeland tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DE KLANT

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Wit & Goed Zeeland.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Wit & Goed Zeeland de betreffende bescheiden.

Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Wit & Goed Zeeland redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op dan komen de daaruit vloeiende kosten voor rekening van de klant.

 

VRIJWARING

De klant vrijwaart Wit & Goed Zeeland tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Wit & Goed Zeeland geleverde producten en/of diensten.

 

KLACHTEN

 1. De klant dient een door Wit & Goed Zeeland geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient klant Wit & Goed Zeeland daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Wit & Goed Zeeland uiterlijk binnen 3 maanden na constatering van tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Wit & Goed Zeeland in staat is hierop adequaat te reageren.

 1. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 2. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Wit & Goed Zeeland gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

INGEBREKESTELLING

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Wit & Goed Zeeland.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Wit & Goed Zeeland ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

 

HOOFDELIJK AANSPRAKELIJKHEID KLANT

Als Wit & Goed Zeeland een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Wit & Goed Zeeland verschuldigd zijn.

 

AANSPRAKELIJKHEID Wit & Goed Zeeland

Wit & Goed Zeeland is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Wit & Goed Zeeland aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Wit & Goed Zeeland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

VERVALTERMIJN

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Wit & Goed Zeeland vervalt in elk geval 3 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek.

 

RECHT OP ONTBINDING

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Wit & Goed Zeeland toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door Wit & Goed Zeeland niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Wit & Goed Zeeland in verzuim is.

Wit & Goed Zeeland heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Wit & Goed Zeeland kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

OVERMACHT

In navulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Wit & Goed Zeeland in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Wit & Goed Zeeland kan worden toegerekend in een van de wil van Wit & Goed Zeeland onafkankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wit & Goed Zeeland kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, nattuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektrisiteits-, internet-, computer-, telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, etc.

Indien verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Wit & Goed Zeeland er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Wit & Goed Zeeland is in een overmachtsituatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enige voordeel geniet.

 

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Wit & Goed Zeeland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschickt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Wit & Goed Zeeland zoveel als mogelijk vooraf met klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

OVERGANG VAN RECHTEN

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wit & Goed Zeeland.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

GEVOLGEN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van Wit & Goed Zeeland bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Wit & Goed Zeeland is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op